مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - دسته جارو فلزی روکش پلاستیک ۱۲۰ سانتی متر
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - دسته جارو فلزی روکش پلاستیک ۱۵۰ سانتی متر
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - دسته جارو فلزی سنگین ۱۳۰ سانتی متر
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - دسته جارو فلزی هاردن موج ۱۲۰ سانتی متر
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - دسته جارو چوبی روکش پلاستیک
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - دسته جارو چوبی روکش پلاستیک