مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - تی نخی ۴۰ سانتی متر پلاستیکی
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - تی نخی ۵۰ سانتی متر پلاستیکی
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - تی نخی ۴۰ سانتی متر فلزی
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - تی نخی ۵۰ سانتی متر فلزی
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - تی نخی ۶۰ سانتی متر فلزی
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - تی نخی گرد