مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - برس استخرشور کوچک
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - برس بیضی بزرگ
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - برس بیضی کوچک
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - برس حوض شور اتویی
مهتا پلاستیک - ظروف و لوازم پلاستیکی - برس یقه شور مهتا