جارو ی نرم

جاروی کارواش در دو سایز کوچک و سوپر با نخ 030 (ضخامت نخ) با طول 17 و 22 سانتی متر تولید می شوند . از این نوع جارو برای شست و شوی ماشین ، سطوح و شیشه استفاده می شود.

برای تولید جارو هایی مانند رز و صدف نرم که جهت نظافت محیط های اداری و مسکونی می باشد ، از نخ 040 با طول برش 17 سانت استفاده می شود. نخ های این جارو جهت کاربردی تر شدن در مرحله اصلاح پر می شود.

ضخامت نخ جاروی عروس 040 با طول برش 20 سانتی متر است . این نوع جارو مناسب برای استفاده در محیط های داخلی است.جاروی عروس همراه با خاک انداز ست مناسبی برای نظافت می باشد.

جاروی آسفالتی

جاروهای آسفالتی متناسب برای نظافت سطوح سیمانی و آسفالتی تولید می شوند. نخ های های مقاوم این جارو ضخامت 060 و طول برش 17 سانتی متر دارند.